آبنما مجتمع اداری الهیه

آبنما مجتمع اداری الهیه

این آبنما با استفاده از یک المان 120 سانتی و 2 المان 60 سانتی از آبنما های دیواری و 5 نازل کسکید همراه با نوپردازی و فیلتراسیون به بهره برداری رسیده است. این کار مجهز به ریموت کنترل برای تغییر وضعیت تک تک المان ها می باشد و نیز می تواند سناریو های نور پردازی را تغییر دهد. سیستم زمان بندی برای فیلتراسیون در نظر گرفته شده است که مستقل از آبنما ذرات معلق و میکرو ارگانیزم ها را از بین ببرد.

 

رسانه

© Favare.ir . All rights reserved